อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)

   

ผอ.ศสข.9
นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)   
ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
งานบริหารทั่วไป


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

 


นายชัยชนะ เชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยราชการ ศสข.1 (อย.)

 

 


นางอิงครัตน์ ผู้พัฒน์ภัทร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 


นายคมกฤษ ม่วงมัน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
รกน.หนฝ.สส.

 

 


นายจตุรงค์ รัชตโชติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
รกน.หนฝ.ทส.

 

 


นายสำราญ ศรีลักษณ์
พนักงานขับรถ(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

 


(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

  


นายบุญเลิศ สุขแก่น
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 

 


นายจักรี เกษวิทย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 

 


นางกาญจนา แสงทอง
แม่บ้าน