ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท (6 พ.ค. 2562)