ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ (8 เมษายน 2562)