พิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสวรรคต (1 ตลาคม 2561)