การย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ได้ดำเนินการย้ายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ประจำงานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จากอาคารสถานีสื่อสารจังหวัดและอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังเก่า) ไปยังชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2553 ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้ปกติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ (นำเรียน ผวจ.นครสวรรค์)
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ (นำเรียน ผอ.ศสส.สป.)
ผังการวางอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร
ผังแสดงบริเวณพื้นที่ห้องประชุม vcs , ห้องสื่อสาร สป.มท. , และห้องอุปกรณ์สื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
ผังแสดงบริเวณพื้นที่ห้องประชุม vcs , ห้องสื่อสาร สป.มท. , และห้องอุปกรณ์สื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
แผนผังแสดงระยะทางระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังเก่า) ไปยังอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังใหม่)
ประมวลภาพการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์


ประชุมวางแผนการทำงานก่อนทำการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์


         
เริ่มรื้อถอนอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร ณ สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์และอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังเก่า)


         


         


         
การขนย้ายเครื่องมือสื่อสารจากสถานีสื่อสารจังหวัดไปยังชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังใหม่)


         


         


         


         


         
ภาพเครื่องมือสื่อสารที่รอการติดตั้ง


         


         
ภาพการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและเชื่อมต่อระบบ


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         
ภาพการทำบ่อกราวน์เพื่อติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร


         


         


         


         


         


         


         


         


         
ภาพเครื่องมือสื่อสารภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ