กิจกรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 25 เมษายน 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

การควบคุมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว.


ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ทิ้งให้ถูกที่ ถูกถัง
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)
การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารงวดที่ 3 โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) ของ ศสข.9 นว. และจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด (รายละเอียด คลิ๊ก)