นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับนายศิริวัฒน์ อภิณหพานิชย์ หนฝ.ทส. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ศสข.8 (พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศสข.9 (นว.)

กิจกรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 25 เมษายน 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)


วันที่ 6 เมษายน 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)


วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)


นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน ตามโครงการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศสข.9 (นว.) (รายละเอียด คลิ๊ก)


วันที่ 18 มกราคม 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)


วันที่ 17 มกราคม 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

การควบคุมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ศสข.9 (นว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ MCU ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ศสข.9 (นว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ MCU ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหัวข้อ "ชวนมหาดไทยปรับพฤติกรรมเพื่อลดขยะ" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ศสข.9 (นว.) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ MCU ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 (รายละเอียด คลิ๊ก)

ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว.


ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงประกอบพิธี เททองหล่อพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ณ วัดธารทหาร ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปนมัสการ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ณ สำนักสหปฏิบัติ เขื่อนห้วยกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ทิ้งให้ถูกที่ ถูกถัง
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)
การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารงวดที่ 3 โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) ของ ศสข.9 นว. และจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด (รายละเอียด คลิ๊ก)