รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)
ข้อมูลระหว่างวันนี้ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ลำดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

การดำเนินการ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

   นโยบายรัฐบาล

ข้อ ๒. การรักษาความมั่นคงของชาติ
สนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ ภารกิจฉุกเฉิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในด้านต่างๆ และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐของประเทศ

- ด้วยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ทันสมัย โดยการเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานความมั่นคงของชาติ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ
 

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ กองบังคับการกองบิน 4 วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน ๔ ตาคลี วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดปทุมธาราม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์หอสวดมนต์ เททองหล่อพระประธานหอสวดมนต์ ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๗.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๘.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย ด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๙.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย ด้านสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๐.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย ด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๑.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเดินทาง มาปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๒.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน ๔ ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๓.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๔.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการฯ และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๕.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารรักษาความปลอดภัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ ชุมชน ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๖.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทอดพระเนตรการกระโดดร่ม จากเครื่องบินลำเลียง C - ๑๓๐ และเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมภายในบึงฉวาก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์) (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๗.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๘.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีทรงเททองหล่อพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ประดิษฐาน ณ ประจำหอสวดมนต์อทิตยาทรกิติคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๘๔ พรรษา) ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๑๙.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน การเดินทางมาปฏิบัติราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๐.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ไปปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๑.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ไปปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๒.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๓.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาและทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธเพชรรัตนสุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์ ณ พระอุโบสถวัดสิริจันทรนิมิต วรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๔.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ไปปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๕.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยปฏิบัติหน้าที่ ประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน ๔ ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๖.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๗.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และพล.อ.หญิง สุทธิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ทำการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและ หลักสูตรป่าเขา (Combat Qualifying Course Jungle Warfare) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

๒๘.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปประทับแรม ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทรงเข้าร่วมการแข่งขัน “ลพบุรีอีโคมาราธอน (Lopburi EcoMarathon)” ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ณ ห้วยกระแทก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์) โดยจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการ ถวายความปลอดภัยร่วม ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด คลิ๊ก)

-


 

  

 

 


                                                   


ฝ.สส.
ศสข.๙ นว.

 

 
ข้อ ๒. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติงานควบคุมระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านอุปกรณ์ MCU ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการดำเนินการดังนี้

๑. วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรปแห่งชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

๓. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.)
สำนักงบประมาณ ประชุมชี้แจงผู้วาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การทำความเข้าใจและขอรับทราบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการรายงานผลตามมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่อง การ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๕. วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
กองการเจ้าหน้าที่ สป. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในเรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้กับทุกจังหวัด

๖. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
หน.สนง.ศปก.นรม. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวกับจังหวัดที่ประสบภัย ๓๖ จังหวัด

๗. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย งบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๘ กับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัด

๘. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
กรมทีดินจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด

๙. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการอุปสงค์ – อุปทานยางพารา กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๖๙ จังหวัด

๑๐. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑๑. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ

๑๒. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่อง กิจกรรมหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

๑๓. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินการระบบติดตามสถานการณ์และบริหารการรายงานข้อมูลข่าวสารของศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย

๑๔. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราระดับจังหวัด กับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ๖๙ จังหวัด

๑๕. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและให้มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณระหว่างงบของส่วนราชการ งบจังหวัด และงบท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

๑๖. วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

๑๗. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และสั่งการของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกวันอังคาร ฯลฯ

๑๘. วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
กรมการปกครองกำหนดจัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การดำเนินการให้สถานะบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติและกฏหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองในหลายกรณีและงานการสัญจรข้ามแดน

๑๙. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมเรื่องตัวชี้วัดการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้กับพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด

๒๐. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่อง คณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

๒๑. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒๒. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในการตรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานการณ์ภัยพิบัติที่จังหวัดอุดรธานี

๒๓. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงประเด็นการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

๒๔. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่องคณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงาน ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

๒๕. วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ และใช้สำหรับให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานมายังศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส่วนกลางตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

๒๖. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ และใช้สำหรับให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานมายังศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

๒๗. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประชุมชี้แจงอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนประจำจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

๒๘. วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย กำหนดแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แถลงข่าว เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

๒๙. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินการระบบติดตามสถานการณ์ฯ การจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดเพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ของศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย

๓๐. วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

๓๑. วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้จัดการประชุมมอบนโยบายและปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด และจังหวัดปัตตานี ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน

๓๒. วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา) และผู้บริหารทั้งสองกระทรวง กำหนดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

๓๓. วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่องคณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงาน ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

๓๔. วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โปรดมีบัญชาให้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด รวมถึง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.

๓๕. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๖. วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๓๗. วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

๓๘. วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ - ๑๒

๓๙. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของ ๗๖ จังหวัด

๔๐. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กรมที่ดินจัดประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมที่ดินทั่วประเทศ

๔๑. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกวันอังคาร ฯลฯ

๔๒. วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นที่

๔๓. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

๔๔. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้แก่หน่วยรับประเมินในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

๔๕. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

๔๖. วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่องคณะ ทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรกำหนดแนวนโยบายและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ

๔๗. วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โปรดเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

๔๘. วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. กำหนดจัดประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

๔๙. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมเรื่อง จิตวิทยามวลชนและวิธีการสร้างการรับรู้กับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

๕๐. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุปข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสั่งการของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกวันอังคาร ฯลฯ

๕๑. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โปรดเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๗๘๘ คน

๕๒. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ – ๑๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๓ คน

๕๓. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงบประมาณจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๔๘ คน

๕๔. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมการเตรียมการด้านการอำนวยการ การประสานงานและสื่อสารระหว่างศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจรส่วนกลางกับศูนย์อำนวยการและประสานงานกระทรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๗๘ คน

๕๕. วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่พยาน เจ้าหน้าที่ดูแลขบวนจักรยานและประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติการจัดทำกินเนสส์บุ๊คเร็คคอร์ด ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๔๗ คน

๕๖. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และขอให้จังหวัดมอบหมายผู้อำนวยการร่วมของจังหวัดเข้าร่วมประชุมซักซ้อมตรวจติดตามความพร้อม ต่างๆ เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกันมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๓๕ คน

๕๗. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ทดสอบการรายงานสถานการณ์ของศูนย์อำนวยการและประสานงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “Bike for Mom” โดยให้ ศสข.๑-๑๒ ประสานการปฏิบัติในราชการส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕ คน

๕๘. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดศูนย์อำนวยการร่วมรายงานสถานการณ์และประสานงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “Bike for Mom” โดยให้ ศสข.๑-๑๒ ประสานการปฏิบัติในราชการส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๗ คน

๕๙. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โปรดเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๘๗ คน

๖๐. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
สภาปฏิรูปแห่งชาติ กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๗๔ คน

๖๑. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๖๙ คน

๖๒. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๖๕ คน

๖๓. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงกรอบหลักการและแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๘๕ คน

๖๔. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๔๖ คน

๖๕. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่องคณะ ทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงานครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๔ คน

๖๖. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านการคอรัปชัน(ประเทศไทย) กำหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๗๘๔ คน

๖๗. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
สำนักงบประมาณ จัดประชุมกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๖๔ คน

๖๘. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานและและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๖๗ คน

๖๙. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานและและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๙๕ คน

๗๐. วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมในประเด็นสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๖๗ คน

๗๑. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๔๙ คน

๗๒. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร มีบัญชาให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด เพื่อหารือการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๖๔ คน

๗๓. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยกำหนดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๖๘ คน

๗๔. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๕ น.
กระทรวงมหาดไทยกำหนดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๙๖๓ คน

๗๕. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๓ น.
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร มีบัญชาให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดเพื่อหารือการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๔๑ คน

๗๖. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๖๘ คน

๗๗. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๖๕๘ คน

๗๘. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๕๐ น.
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๒๔ คน

๗๙. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๕ น.
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเป็นประจำทุกสัปดาห์ๆ ละ ๒ วัน ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๖๒ คน

๘๐. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงเรื่องการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๓๖ คน

๘๑. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๘๗ คน

๘๒. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๕ น.
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเป็นประจำทุกสัปดาห์ๆ ละ ๒ วัน ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๗๘ คน

๘๓. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ จังหวัดชัยนาทและลพบุรี รวม ๑,๗๐๐ คน

๘๔. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการและประสานงานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมประชุมทดสอบระบบกับ ศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๖ คน

๘๕. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๑๖ คน

๘๖. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด เพื่อซักซ้อมการสื่อสารและการรายงานผล/ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๗ คน

๘๗. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด เพื่อซักซ้อมการสื่อสารและการรายงานผล/ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

๘๘. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด เพื่อซักซ้อมการสื่อสารและการรายงานผล/ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕ คน

๘๙. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด เพื่อซักซ้อมการสื่อสารและการรายงานผล/ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๘ คน

๙๐. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด เปิดศูนย์อำนวยการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการติดต่อสื่อสารและติดตามสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมของทุกจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๗ คน

๙๑. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมหารือข้อราชการสำคัญมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๙๒ คน

๙๒. วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมให้เจ้าหน้าของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ เพื่อชี้แจงวิธีการใช้งาน Application Spond และรับมอบ username และ password มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๗ คน

๙๓. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕ คน

๙๔. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดแถลงข่าวสรุปสถานการณ์และปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๓ คน

๙๕. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่องมอบนโยบายและหารือข้อราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๙ คน

๙๖. วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทย เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อรายงานผลและประชาสัมพันธ์การประเมินผลการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๖๘๒ คน

๙๗. วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๖๔ คน

๙๘. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร/ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๔๗ คน

๙๙. วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ศสส.สป. ประชุมร่วมกับ ศสข.๑-๑๒ เรื่องคณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตามคำสั่ง ศสส.สป. ที่ ๗๑/๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๓ คน

๑๐๐. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๘๖๙ คน

๑๐๑. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๒๔ คน

๑๐๒. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๑๔ คน

๑๐๓. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๖๘ คน

๑๐๔. วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สำนักงบประมาณ ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๖๕ คน

๑๐๕. วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๘๒ คน

๑๐๖. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับส่วนราชการและจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๔๗ คน

๑๐๗. วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๓ (ภาคเหนือ) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญฯ ให้แก่ผู้ปกครองท้องถิ่น (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕ จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิจิตรกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี รวม ๔,๖๗๓ คน

๑๐๘. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๔๗ คน

๑๐๙. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๖๘ คน

๑๑๐. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ประชุมชี้แจงแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๒๖ คน

๑๑๑. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้จัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๗๒ คน

๑๑๒. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๓ คน

๑๑๓. วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๔๗ คน

๑๑๔. วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๗ คน

๑๑๕. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงระบบวีดิทัศน์ทางไกลในการประชุมเตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๘๓ คน

๑๑๖. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับจังหวัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๗๒ คน

๑๑๗. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้มีการประชุมแจ้งแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๘๒ คน

๑๑๘. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕๗ คน

๑๑๙. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ และใช้สำหรับให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการดำเนินงานมายังศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๒๔ คน

๑๒๐. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๖๕ คน

๑๒๑. วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ และใช้สำหรับให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการดำเนินงานมายังศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๒๖ คน

๑๒๒. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๓๘ คน

๑๒๓. วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กรมการปกครอง จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๖๘๕ คน

๑๒๔. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๗ คน

๑๒๕. วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.
กระทรวงมหาดไทย กำหนดการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วน สิ้นสุดการประชุม ๑๒.๔๐ น. รวมเวลาการประชุม ๒ ชั่วโมง ๔๐ นาที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๗๓๖ คน

๑๒๖. วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๓.๓๕ น.
กระทรวงมหาดไทย กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สิ้นสุดการประชุม ๑๕.๔๕ น. รวมเวลาการประชุม ๒ ชั่วโมง ๑๐ นาที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๓๗ คน

๑๒๗. วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
รัฐบาลกำหนดจัดประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ สิ้นสุดการประชุม ๑๖.๐๐ น. รวมเวลาการประชุม ๗ ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๖๓๗ คน

๑๒๘. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๑๔ น.
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการ สิ้นสุดการประชุม ๐๙.๕๕ น. รวมเวลาการประชุม ๔๑ นาที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๘๖ คน

๑๒๙. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๕.๐๕ น.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดการปรับโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลัง สิ้นสุดการประชุม ๑๗.๐๕ น. รวมเวลาการประชุม ๒ ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๘๓ คน

๑๓๐. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๓.๓๕ น.
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ สิ้นสุดการประชุม ๑๖.๐๐ น. รวมเวลาการประชุม ๒ ชั่วโมง ๒๕ นาที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๘๖ คน

๑๓๑. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๐.๐๕ น.
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๓ คน

๑๓๒.วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๓๓ น.
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๘๓ คน

๑๓๓. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.
ศสส.สป. จัดประชุมคณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๔ คน

๑๓๔. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๙.๕๐ น.
กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๖๓๔ คน

๑๓๕. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๑.๕๐ น.
กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมการติดตั้งและใช้งานระบบ G-Chat มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๖๓๔ คน

๑๓๖. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๓.๒๕ น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่กับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัดในสังกัดทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๓๕ คน

๑๓๗. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๐.๐๕ น.
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๑ คน

๑๓๘. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๕ น.
กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๗๓ คน

๑๓๙. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ศปก.นรม. ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๘๓ คน

๑๔๐. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ น.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการปกครอง ร่วมกันออกแบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอให้เป็นแบบเดียวกัน รวมทั้งมีการกำหนดคำนิยามหรือคำจำกัดความงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๕๙ คน

๑๔๑. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๐ น.
สำนักงบประมาณประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด การให้บริการกระทรวงหน่วยงานและแผนบูรณาการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๙๐ คน

๑๔๒. วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๒ น.
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๗๓ คน

๑๔๓. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๐ น.
กระทรวงมหาดไทยกำหนดประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๘๓ คน

๑๔๔. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ น.
กระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมตามที่ปรากฏเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๑๔๕. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๐ น.
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๘๒ คน

๑๔๖. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กรมที่ดินจัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพช่างรางวัดและยกระดับการรังวัด ด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๘๒ คน

๑๔๗. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๓ น.
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕๒ คน

๑๔๘. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักงบประมาณจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๓๕ คน

๑๔๙. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

๑๕๐. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น.
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลทุกวันอังคาร สุดท้ายของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๓๕ คน

๑๕๑. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น.
กรมการปกครองจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๗๕ คน

๑๕๒. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๑๗ น.)
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๒๕ คน

๑๕๓. วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแผนของส่วนราชการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๕๗๓ คน

๑๕๔. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กระทรวงมหาดไทยกำหนดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๕ คน

๑๕๕. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๕๐ น.
ป.ป.ช.จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๔๕ คน

๑๕๖. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
กองคลัง สป.จัดประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๕๐ คน

๑๕๗. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๔๐ คน

๑๕๘. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้จัดทำแผนงานติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยประชุมในวันอังคารสุดท้ายของเดือน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๑๕๙. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการสำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๑๖๐. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
กรมที่ดินกำหนดจัดให้มีการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๙๐ คน

๑๖๑. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๔.๓๐ น.)
รัฐบาลมีความห่วงใยกับปัญหาเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในการดำรงชีพ และจากการสัญจรไปมาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการจราจรในช่วงฝนตกหนัก และน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๑๖๒. วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุม เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัย สภาพปัญหา การเตรียมการและการแก้ไขปัญหาของจังหวัด รวมทั้งความต้องการ ให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๑๐ คน

๑๖๓. วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)
สำนักงบประมาณจัดให้มีการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๑๖๔. วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๑๖๕. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๘๕ คน

๑๖๖. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
กรมการปกครองจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอ ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๑๕ คน

๑๖๗. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
กรมที่ดินกำหนดจัดประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานรังวัดให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัด ทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๙๐ คน

๑๖๘. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕๐ คน

๑๖๙. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุม มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน

๑๗๐. วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกเรื่องการบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้ามา แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๑๗๑. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
กระทรวงมหาดไทย กำหนดประชุมชี้แจงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล และ Thailand ๔.๐ ไปยังกลุ่มจังหวัดและสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๗๗ คน

๑๗๒. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ๆกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕๗ คน

๑๗๓. วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๔๗ คน

๑๗๔. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุมเรื่อง “การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๓๕ คน

๑๗๕. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น.)
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการจัดประชุมแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๓ คน

๑๗๖. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดประชุมรายงานผลการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๒๕ คน

๑๗๗. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมทฤษฎีใหม่ๆ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๔๕ คน

๑๗๘. วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมทฤษฎีใหม่ๆกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๔๕ คน

๑๗๙. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๑๘๐. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๒๐ คน

๑๘๑. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
สำนักงาน ก.พ.ร.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (มาตรา ๔๔) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน

๑๘๒. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดมีการชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๔๐ คน

๑๘๓. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๑.๐๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๓๐ คน

๑๘๔. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๓๐ คน

๑๘๕. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๓๐ คน

๑๘๖. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)
กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน

๑๘๗. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๕.๓๐ น.)
กรมที่ดินกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจสำคัญของกรมที่ดินให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๑๘๘. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัด ที่เกิดอุบัติเหตุ และใช้สำหรับให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงาน มายังศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส่วนกลาง เพื่อประกอบการแลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำวัน ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๘๙. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน

๑๙๐.วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันไปยังพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๒๐ คน

๑๙๑.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.)
กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดประชุม การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ระดับพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๓๐ คน

๑๙๒.วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) ได้กำหนดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ ติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรม ในแต่ละภาคร่วมกัน ในครั้งนี้จะเป็นการรายงานของกลุ่มที่ ๕ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๗๐ คน

๑๙๓. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
แจ้งว่ากรมที่ดินกำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัด ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๑๙๔. วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน

๑๙๕. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๒๕ คน

๑๙๖. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์และตอบปัญหาข้อขัดข้องการบริหารโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๒๕ คน

๑๙๗. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
แจ้งว่ากรมที่ดินกำหนดจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และเจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนแยก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัด ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๑๙๘. วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบประชารัฐที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพและให้การช่วยเหลือสนับสนุน จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๑๙๙. วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทย ประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๒๐ คน

๒๐๐. วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๒๐๑. วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดจัดประชุมเพื่อสอบถามความต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าร่วม ประชุมรวม ๒ คน

๒๐๒. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วม ประชุมรวม ๒๑๒ คน

๒๐๓. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๓๒๐ คน

๒๐๔. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๓๒๐ คน

๒๐๕. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการค้า ให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๒๘๐ คน

๒๐๖. วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๒๐๗. วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดจัดประชุมเพื่อสอบถามความต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยง เครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าร่วม ประชุมรวม ๒ คน

๒๐๘. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วม ประชุมรวม ๒๑๒ คน

๒๐๙. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๓๒๐ คน

๒๑๐. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วม ประชุมรวม ๓๒๐ คน

๒๑๑. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการค้า ให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๒๘๐ คน

๒๑๒. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๒๑๓. วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน และจะมีพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนไปยังจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน

๒๑๔. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๒๑๕. วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยขอใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน และจะมีพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนไปยังจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๙๐ คน

๒๑๖. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๒๑๗. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๔๕ น.)
สำนักงบประมาณจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงบประมาณจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน

๒๑๘. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)
กรมที่ดินกำหนดจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๕๐ คน

๒๑๙. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๓๕๐ คน

๒๒๐. วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๕๐ คน

๒๒๑. วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๒๕๕ คน

๒๒๒. วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดประชุมหารือข้อราชการกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

๒๒๓. วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๕ คน

๒๒๔. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง ติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ จังหวัด รวม ๔๕๐ คน


ฝ.ทส.
ศสข.๙ นว.