ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่าย


ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2553
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2554
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2555
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2556
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2557
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2558
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2559
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2560
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2561
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2562
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2563
ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ภาพการนิเทศงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดลูกข่ายประจำปี 2564
ครั้งที่ 1