ภาพการควบคุมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ประจำปีงบประมาณ 2563


ศสข.9 (นว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ MCU ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" วันที่ 17 พฤษภาคม 2563


         


         
ศสข.9 (นว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ MCU ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหัวข้อ "ชวนมหาดไทยปรับพฤติกรรมเพื่อลดขยะ" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563


         


         
ศสข.9 (นว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ MCU ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563