ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ได้ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี 5 ชั้น และคู่สายโทรศัพท์ภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังบ้านพักผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลพบุรี
ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2554

หนังสือตอบขอบคุณจากจังหวัดลพบุรี