ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร


นายบุญเลิศ สุขแก่น
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร


นายศุภนัฐ คงอ่ำ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝ.สส.) จำนวน 2 คน มีหน้าที่ในความรับผิดชอบดังนี้

- จัดเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงษ์

- จัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

- สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารในภารกิจการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆที่ร้องขอ

- งานเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานติดตั้ง ตรวจซ่อม ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของฝ่าย

- งานเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานตรวจสอบ ดูแล การเชื่อมโยงใช้งานวงจรสื่อสัญญาณ (วงจรเช่า , คู่สายเช่า)

- งานควบคุมการเชื่อมโยงระบบวีดิทัศน์ทางไกล

- งานติดตั้ง ตรวจซ่อม ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายการสื่อสารทุกระบบ

- งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมต่อ ANM (Access Network Management) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Net Screen)

- การบริหารจัดการระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบวิทยุสื่อสาร

- งานระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง และชุดควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ

- งานตรวจสอบ ตรวจซ่อม ดูแล ควบคุม และการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

- งานควบคม ดูแล รายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารตามสัญญาจ้างของฝ่าย

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- จัดทำข้อมูลระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร