ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์ อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย (17 พฤศจิกายน 2559)