งานบริหารทั่วไป

   


นางอิงครัตน์ ผู้พัฒน์ภัทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

   
 
 


นายสำราญ ศรีลักษณ์
พนักงานขับรถยนต์

 

  

 


นางกาญจนา แสงทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำงานบริหารทั่วไป (ง.บท.) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน มีหน้าที่ในความรับผิดชอบดังนี้
-งานบุคคล
-งานธุรการ งานสารบรรณทั่วไป และรับสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ประจำวัน
-งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
-การเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมการใช้พัสดุ รายงานการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
-การจัดทำและลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ การเก็บรักษา จัดจำหน่ายพัสดุ
-เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
-ประสานการตรวจสอบ ประมาณราคาวัสดุ ครุภัณฑ์
-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
-งานงบประมาณ
-ประสานและเสนอคำขอตั้งงบประมาณและประมาณราคา
-การจัดทำบัญชี ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
-การจัดทำเอกสารหลักฐาน ประสานจังหวัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
-รวบรวมรายงานสถิติงานประจำ ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายไตรมาส
-การติดตามประเมินผล