ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   


นายศิริวัฒน์ อภิณหพานิชย์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
 
 


นายจตุรงค์ รัชตโชติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

  

 


นายจักรี เกศวิทย์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ.ทส.) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจำนวน 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน มีหน้าที่ในความรับผิดชอบดังนี้

- งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ

- งานบริหารจัดการเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

- การบริหารจัดการการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลและการควบคุมอุปกรณ์ MCU

- ควบคุม ดูแล งานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- งานติดตั้ง ตรวจสอบ ตรวจซ่อม ดูแล ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์ (Client)

- ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมระบบงานอิเลคทรอนิคส์ภายในสำนักงาน (Black Office) เช่น E-Mail , E-Document , E-Office , FTP

- งานควบคุม ดูแล รายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญาจ้าง

- งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่าย

- งานให้บริการ งานรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อสารทุกระบบ

- จัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ศสข.9 นว.และดูแลเว็บไซต์จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- งานศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้อง (Help Desk) จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

- จัดทำฐานข้อมูล (Data Base) และทะเบียนคุมอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร