มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)แผนดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 [Download]