มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)แผนดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 [Download]

แผนดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 [Download]

แผนดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2564

-มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ ศสข.9 (นว.) [Download]
-บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ ศสข.9 (นว.) [Download]
-รูปการดำเนินการตามแผนการร่วมพัฒนากระบวนการ/กระบวนงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ ศสข.9 (นว.) [Download]