สรุปผลการดำเนินงาน


สรุปผลการดำเนินงาน ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562


สรุปผลการดำเนินงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2563


สรุปผลการดำเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป