ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

 

เกรียงศักดิ์ จิระพงษ์
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์
14 ม.ค.2535-3 มี.ค. 2539

 

..........................................

สมศักดิ์ ลิ้มสกุล
นายสมศักดิ์ ลิ้มสกุล
4 มี.ค.2539-15 ก.ค. 2551

 

ปรีชา วงศ์ชาคร
นายปรีชา วงศ์ชาคร
16 ก.ค.2551-11 เม.ย. 2553

 

ปริญญา วีระมนุรักษ์
นายปริญญา วีระมนุรักษ์
12 เม.ย.2553-4 ต.ค. 2555

 

สมศักดิ์ ลิ้มสกุล
นายสมศักดิ์ ลิ้มสกุล
5 ต.ค.2555-30 ก.ย. 2557

 

อุทัยวุฒิ  ห่อนาค
นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค
3 ก.พ.2558 - ปัจจุบัน