ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ประจำปี 2564

ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ณ วัดธารทหาร ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปนมัสการ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ณ สำนักสหปฏิบัติ เขื่อนห้วยกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2564


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564


         


         [ ปี 2563 ]