ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ วัดคลองห้วยหวาย หมู่ที่ ๒๑ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙