ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559