ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)